Symbols similar to '500052.bo'

SymbolNameLast priceIndustry/categoryTypeExchange
500012.BO500012.BO13.25Basic MaterialsStocksBSE
500452.BO500452.BO0.00Consumer GoodsStocksBSE
500059.BO500059.BO70.25Basic MaterialsStocksBSE
500057.BO500057.BO223.50N/AStocksBSE
500051.BO500051.BO0.57Basic MaterialsStocksBSE
505052.BO505052.BO6.32Consumer GoodsStocksBSE
500055.BO500055.BO37.60Basic MaterialsStocksBSE
500252.BO500252.BO3,720.00IndustrialsStocksBSE
500092.BO500092.BO1,922.25Financial ServicesStocksBSE
500042.BO500042.BO1,484.35Basic MaterialsStocksBSE
500025.BO500025.BO15.65N/AStocksBSE
500052.BO500052.BO88.70Basic MaterialsStocksBSE
500032.BO500032.BO4.49Consumer DefensiveStocksBSE
500002.BO500002.BO944.45IndustrialsStocksBSE
500058.BO500058.BO1.36Basic MaterialsStocksBSE